Statut Fundacji Manus

STATUT FUNDACJI “MANUS”

Tekst jednolity przyjÄ™ty przez RadÄ™ Fundacji “MANUS” uchwaÅ‚Ä… RFM nr 14/2015 w dniu 17 grudnia 2015 roku.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Z inicjatywy SamorzÄ…du Studenckiego Politechniki WrocÅ‚awskiej, Piotr Grobelny, Olga Ilnicka, MichaÅ‚ Ilnicki, Maciej MaÅ‚uszek i Tadeusz Pastuszak oraz Politechnika WrocÅ‚awska, pragnÄ…c w jak najszerszym zakresie wykorzystywać siÅ‚y i zdolnoÅ›ci twórcze spoÅ‚ecznoÅ›ci akademickiej oraz zapewniać rozwój materialnej i intelektualnej egzystencji studentom i absolwentom, aktem notarialnym sporzÄ…dzonym w dniu 14.03.1995 r. we WrocÅ‚awiu ustanowili FundacjÄ™ na rzecz SamorzÄ…du Studenckiego Politechniki WrocÅ‚awskiej pod nazwÄ… Fundacja "MANUS", zwanÄ… dalej FundacjÄ….
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
 4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 5. Fundacja może wspóÅ‚pracować z innymi fundacjami w kraju i za granicÄ….
 6. Ministrem właściwym do spraw Fundacji jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

 

CELE FUNDACJI

§ 2

 1. Celem Fundacji jest:
  1. Poprawa zaplecza socjalno-bytowego wykorzystywanego przez studentów i doktorantów;
  2. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia, poÅ›rednictwo pracy dla studentów i absolwentów;
  3. Inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury studenckiej;
  4. Organizowanie studenckiego, doktoranckiego i pracowniczego ruchu naukowego, kulturalnego  i rozwój naukowych kontaktów studentów, doktorantów i pracowników naukowych z innymi Å›rodowiskami akademickimi w kraju i za granicÄ…;
  5. Wspieranie dziaÅ‚alnoÅ›ci turystycznej Å›rodowiska akademickiego, a w szczególnoÅ›ci krajowego i zagranicznego studenckiego ruchu turystycznego;
  6. Poprawa stanu zdrowia studentów i doktorantów poprzez rozszerzenie i rozwijanie akademickiej bazy sportowej i medycznej.
  7. Likwidowanie barier w dostÄ™pie do edukacji chorych i niepeÅ‚nosprawnych studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników.
  8. DziaÅ‚alność na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów, doktorantów  i absolwentów.
  9. Pobudzanie   i           kreowanie         postaw przedsiÄ™biorczych,         w         szczególnoÅ›ci     wspieranie przedsiÄ™biorczoÅ›ci akademickiej oraz pomoc przy zakÅ‚adaniu i prowadzeniu dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej przez spoÅ‚eczność Politechniki WrocÅ‚awskiej.
  10. Promocja nauk ścisłych zachęcająca nowe osoby do włączania się w społeczność Politechniki Wrocławskiej.
  11. Edukacja mÅ‚odzieży szkolnej i akademickiej. 
  12. Upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia, podnoszenie sprawności fizycznej oraz zachęcanie dzieci i młodzieży oraz społeczności akademickiej do aktywnego i zdrowego trybu życia.
  13. Rozwijanie zdrowego stylu życia wÅ›ród dzieci, mÅ‚odzieży szkolnej i spoÅ‚ecznoÅ›ci akademickiej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prowadzenie domów studenckich, stoÅ‚ówek studenckich i klubów studenckich;
  2. Organizowanie festiwali, imprez artystycznych, sportowych, turystycznych i promocji artystów;
  3. Organizowanie seminariów, konkursów, konferencji i innych imprez naukowych;
  4. Dofinansowywanie i wspomaganie wymiany krajowej i zagranicznej studentów, finansowanie praktyk krajowych i zagranicznych;
  5. Dofinansowywanie dziaÅ‚alnoÅ›ci naukowej pracowników naukowych i studentów poprzez finansowanie badaÅ„ i eksperymentów naukowych;
  6. Propagowanie osiągnięć naukowych Politechniki Wrocławskiej w kraju i za granicą;
  7. Gromadzenie Å›rodków pieniężnych i rzeczowych przeznaczonych do realizacji celów statutowych;
  8. WspóÅ‚praca z instytucjami paÅ„stwowymi, samorzÄ…dowymi i organizacjami spoÅ‚ecznymi w kraju  i za granicÄ… dziaÅ‚ajÄ…cymi w zakresie objÄ™tym celami fundacji;
  9. Pomoc finansowa samorzÄ…dowi studenckiemu w realizacji celów Fundacji;
  10. Fundowanie stypendiów dla wyróżniajÄ…cych siÄ™ studentów i pracowników naukowych;
  11. Prowadzenie poÅ›rednictwa w pozyskiwaniu miejsc zamieszkania dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych;
  12. Organizowanie staży i praktyk dla studentów i absolwentów;
  13. Pozyskiwanie Å›rodków i inne dziaÅ‚ania na rzecz ksztaÅ‚cenia ustawicznego;
  14. OpiekÄ™ dziennÄ… nad dziećmi w wieku do lat 3 studentów i pracowników uczelni; 
  15. Upowszechnianie form kultury fizycznej, wdrażających nawyki czynnego wypoczynku oraz umiejętności jego organizowania;
  16. Organizowanie i prowadzenie wspóÅ‚zawodnictwa sportowego w Å›rodowisku szkolnym i akademickim;
  17. Promowanie sportu, rekreacji, turystyki i zdrowego stylu życia.

MAJÄ„TEK FUNDACJI

§ 3

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2000,- zł (dwa tysiące złotych), z czego kwotę 1000,- zł (tysiąc złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą oraz środki i składniki majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej.
 2. Dochody Fundacji pochodzÄ… z:
  1. spadków, zapisów, darowizn, subwencji, dotacji i wszelkiego rodzaju innych przysporzeÅ„ majÄ…tkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
  2. dochody z działalności gospodarczej;
  3. wpÅ‚ywy z kwest i zbiórek organizowanych przez FundacjÄ™;
  4. odsetki bankowe;
  5. inne dochody;
 3. Dysponowanie Å›rodkami pochodzÄ…cymi ze źródeÅ‚ wymienionych w §3, ust.2, pkt1 powinno uwzglÄ™dniać życzenia ofiarodawców co do przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub Å›rodków rzeczowych; w takich przypadkach mogÄ… być tworzone w majÄ…tku Fundacji odrÄ™bne fundusze.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 4

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, a zasady tej działalności i jej zakres określa załącznik do niniejszego Statutu.
 2. DziaÅ‚alność, o której mowa w §4 ust.1, może być prowadzona poprzez wyodrÄ™bnionÄ… jednostkÄ™ organizacyjnÄ… Fundacji (np. zakÅ‚ad), bÄ…dź bezpoÅ›rednio przez samÄ… FundacjÄ™.

ORGANY FUNDACJI

§ 5

Organami Fundacji sÄ…:

 1. Rada Fundacji.
 2. ZarzÄ…d Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 6

 1. Rada Fundacji jest jej naczelnym organem stanowiącym i pełni funkcje nadzorczo-kontrolne.
 2. RadÄ™ Fundacji tworzÄ…:
  1. czterej przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej powoływani przez Rektora;
  2. trzej przedstawiciele studentów powoÅ‚ywani przez ZarzÄ…d Parlamentu Studentów Politechniki WrocÅ‚awskiej;
 3. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona przewodniczÄ…cego oraz dwóch wiceprzewodniczÄ…cych, w tym co najmniej jednego studenta.
 4. O utracie lub pozbawieniu mandatu czÅ‚onka Rady Fundacji decyduje Rektor - w przypadku przedstawicieli Politechniki WrocÅ‚awskiej oraz ZarzÄ…d Parlamentu Studentów Politechniki WrocÅ‚awskiej – w przypadku przedstawicieli studentów.
  1. Rada Fundacji powoływana jest na kadencję odpowiadającą kadencji Rektora Politechniki Wrocławskiej. Z chwilą upływu kadencji Rady wszyscy jej członkowie tracą mandat;
  2. Rada Fundacji pracuje w oparciu o własny regulamin i plan posiedzeń. Zebrania Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku;
  3. Przedstawicielem ZarzÄ…du Parlamentu Studentów Politechniki WrocÅ‚awskiej może być jedynie student Politechniki WrocÅ‚awskiej. UkoÅ„czenie studiów, skreÅ›lenie z listy studentów i inne zdarzenia powodujÄ…ce utratÄ™ statutu studenta skutkujÄ… utratÄ… mandatu w Radzie;
 1. Zebranie czÅ‚onków Rady Fundacji jest wÅ‚adne do podejmowania uchwaÅ‚ jeżeli w zebraniu uczestniczy co najmniej 4 czÅ‚onków Rady Fundacji.
 2. Zebrania Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący lub jeden z wiceprzewodniczących z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek:
  1. co najmniej dwóch czÅ‚onków Rady;
  2. prezesa ZarzÄ…du lub co najmniej dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du;
 3. Rada Fundacji może powoÅ‚ywać eksperckie komisje staÅ‚e lub doraźne peÅ‚niÄ…ce funkcje doradcze albo kontrolne z udziaÅ‚em osób biegÅ‚ych w problematyce, dla której danÄ… komisjÄ™ powoÅ‚ano.
 4. Do uprawnieÅ„ Rady Fundacji - oprócz kompetencji wymienionych w innych miejscach Statutu - należy:
  1. wybór prezesa ZarzÄ…du Fundacji, który proponuje pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du, a zatwierdza ich Rada Fundacji;
  2. odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego;
  3. nadzorowanie wszystkich dziedzin pracy Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych;
  4. sprawdzanie zgodnoÅ›ci z prawem i niniejszym Statutem dziaÅ‚aÅ„ podejmowanych przez ZarzÄ…d  i podlegajÄ…ce mu jednostki organizacyjne;
  5. zatwierdzanie planów rzeczowo - finansowych dziaÅ‚alnoÅ›ci Fundacji sporzÄ…dzonych przez ZarzÄ…d;
  6. przyjmowanie sprawozdań z pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznego bilansu finansowego; udzielanie na tej podstawie absolutorium dla Zarządu;
  7. kontrolowanie stanu majÄ…tkowego i wyników ekonomicznych Fundacji oraz jej wyodrÄ™bnionych jednostek gospodarczych;
  8. wyrażanie zgody na przystÄ…pienie do spóÅ‚ki, bÄ…dź wystÄ…pienie z niej;
  9. dokonywanie corocznej oceny całokształtu działalności Fundacji;
  10. zatwierdzanie regulaminów wewnÄ™trznych;
  11. ustalanie wynagrodzeń Zarządu Fundacji;
  12. wypeÅ‚nianie innych powinnoÅ›ci wynikajÄ…cych ze Statutu oraz regulaminów, o których mowa w §6 ust.9 pkt.10);
 1. Decyzje i uchwaÅ‚y Rady Fundacji zapadajÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów.
 2. Decyzje personalne, a w szczególnoÅ›ci powoÅ‚anie ZarzÄ…du Fundacji oraz zmiany skÅ‚adu ZarzÄ…du Fundacji przed upÅ‚ywem kadencji, zapadajÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 4/7 statutowego skÅ‚adu Rady.
 3. CzÅ‚onkowie Rady Fundacji peÅ‚niÄ… swe funkcje honorowo. PrzysÅ‚uguje im jednak zwrot poniesionych kosztów podróży i noclegów.

ZARZÄ„D FUNDACJI

§ 7

 1. ZarzÄ…d Fundacji jest organem wykonawczym, kierujÄ…cym caÅ‚oksztaÅ‚tem bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci  i zarzÄ…dzajÄ…cym majÄ…tkiem Fundacji.
 2. ZarzÄ…d Fundacji skÅ‚ada siÄ™ z co najmniej 3 i co najwyżej 5 czÅ‚onków:
  1. Prezesa wybieranego przez RadÄ™ Fundacji;
  2. CzÅ‚onków wybieranych przez RadÄ™ Fundacji spoÅ›ród kandydatów przedstawionych Radzie przez Prezesa;
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji.
 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata licząc od daty ukonstytuowania się. Po tym okresie Zarząd działa nadal, aż do czasu wybrania nowego Zarządu przez Radę Fundacji.
 5. ZarzÄ…d wybiera spoÅ›ród siebie dwóch zastÄ™pców Prezesa.
 6. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:
  1. kierowanie działalnością Fundacji;
  2. reprezentowanie Fundacji na zewnÄ…trz wobec organów paÅ„stwa, wÅ‚adz samorzÄ…dowych, sÅ‚użb publicznych, a także osób fizycznych i prawnych w kraju bÄ…dź za granicÄ…;
  3. tworzenie i znoszenie zakÅ‚adów lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadzorowanie ich dziaÅ‚alnoÅ›ci;
  4. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji oprócz ZarzÄ…du Fundacji;
  5. opracowywanie regulaminów jednostek prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ…;
  6. opracowywanie planów dziaÅ‚alnoÅ›ci Fundacji;
  7. przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji i jej stanu majątkowego za rok bieżący oraz za cały okres kadencji;
  8. załatwianie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji;
 7. OÅ›wiadczenia woli w imieniu ZarzÄ…du skÅ‚ada co najmniej dwóch jego czÅ‚onków, w tym Prezes lub ZastÄ™pca.
 8. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju.
 9. W przypadku ustÄ…pienia lub odwoÅ‚ania czÅ‚onka ZarzÄ…du wakat uzupeÅ‚nia siÄ™ w trybie przewidzianym  w §6, ust.9, pkt1,2,  przy czym kadencja nowo powoÅ‚anego czÅ‚onka ZarzÄ…du trwa do koÅ„ca kadencji caÅ‚ego ZarzÄ…du.
 10. Decyzja i uchwaÅ‚y ZarzÄ…du Fundacji zapadajÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów przy obecnoÅ›ci co najmniej trzech czÅ‚onków ZarzÄ…du. W przypadku równej iloÅ›ci gÅ‚osów decyduje gÅ‚os Prezesa ZarzÄ…du Fundacji.

PRAWA OFIARODAWCÓW

§ 8

 1. Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do KsiÄ™gi DobroczyÅ„ców Fundacji.
 2. Osobom i instytucjom szczególnie zasÅ‚użonym dla Fundacji Rada przyznaje Medal Fundacji wraz  z dyplomem honorowym.
 3. Wzór medalu okreÅ›la Rada Fundacji.

ZMIANA STATUTU

§ 9

 1. Statut Fundacji może być zmieniony w drodze uchwaÅ‚y Rady Fundacji podjÄ™tej w gÅ‚osowaniu jawnym  w trybie § 6 ust. 6 wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 4/7 statutowego skÅ‚adu Rady.
 2. Z inicjatywą zmiany Statutu może wystąpić Rada lub Zarząd Fundacji z zachowaniem trybu przewidzianego w Ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 1991 roku poz.203).

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 10

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (jednolity tekst Dz.U.Nr 46 z 1991 roku, poz.203).
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek własny lub Zarządu Fundacji.
 3. UchwaÅ‚Ä™ o likwidacji Fundacji Rada podejmuje w trybie § 6 ust. 6 wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 4/7 statutowego skÅ‚adu Rady.
 4. Likwidatorami Fundacji sÄ… czÅ‚onkowie ostatniego ZarzÄ…du, chyba że w uchwale o likwidacji Rada wyznaczyÅ‚a inne osoby do tego zadania. Wynagrodzenie likwidatorów okreÅ›la Rada Fundacji i obciąża ono majÄ…tek Fundacji.
 5. Likwidatorzy podejmujÄ… czynnoÅ›ci niezbÄ™dne dla zakoÅ„czenia dziaÅ‚alnoÅ›ci Fundacji, a w szczególnoÅ›ci zamykajÄ… jej bieżące sprawy, Å›ciÄ…gajÄ… wierzytelnoÅ›ci i wypeÅ‚niajÄ… zobowiÄ…zania.
 6. W granicach czynnoÅ›ci wymienionych w §10 ust.5 likwidatorzy majÄ… prawo reprezentowania Fundacji. Ograniczenia tego zakresu dziaÅ‚ania likwidatorów nie majÄ… skutku prawnego wobec osób trzecich.
 7. Cały majątek Fundacji pozostały po jej zlikwidowaniu i zamknięciu rozliczeń podlega przekazaniu na rzecz Politechniki Wrocławskiej z przeznaczeniem na cele studenckie.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11

Każdy fundator, o ile wyrazi taką wolę, może brać udział w zebraniach Rady Fundacji z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnioną osobę.