WÅ‚adze Fundacji MANUS

ZarzÄ…d Fundacji MANUS

zadania i obowiÄ…zki: kierowanie dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… Fundacji; reprezentowanie Fundacji na zewnÄ…trz wobec organów paÅ„stwa, wÅ‚adz samorzÄ…dowych, sÅ‚użb publicznych, a także osób fizycznych i prawnych w kraju bÄ…dź za granicÄ…; tworzenie i znoszenie zakÅ‚adów lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadzorowanie ich dziaÅ‚alnoÅ›ci; ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji oprócz ZarzÄ…du Fundacji; opracowywanie regulaminów jednostek prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ…; opracowywanie planów dziaÅ‚alnoÅ›ci Fundacji; przygotowywanie sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci Fundacji i jej stanu majÄ…tkowego za rok bieżący oraz za caÅ‚y okres kadencji; zaÅ‚atwianie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji;

 

 

Rada Fundacji MANUS

zadania i obowiÄ…zki: wybór prezesa ZarzÄ…du Fundacji oraz zatwierdzanie czÅ‚onków ZarzÄ…du; odwoÅ‚ywanie czÅ‚onka ZarzÄ…du lub caÅ‚ego ZarzÄ…du, nadzorowanie wszystkich dziedzin pracy ZarzÄ…du i podlegÅ‚ych mu jednostek organizacyjnych; sprawdzanie zgodnoÅ›ci z prawem i niniejszym Statutem dziaÅ‚aÅ„ podejmowanych przez ZarzÄ…d i podlegajÄ…ce mu jednostki organizacyjne; zatwierdzanie planów rzeczowo - finansowych dziaÅ‚alnoÅ›ci Fundacji sporzÄ…dzonych przez ZarzÄ…d; przyjmowanie sprawozdaÅ„ z pracy ZarzÄ…du i zatwierdzanie rocznego bilansu finansowego; udzielanie na tej podstawie absolutorium dla ZarzÄ…du; kontrolowanie stanu majÄ…tkowego i wyników ekonomicznych Fundacji oraz jej wyodrÄ™bnionych jednostek gospodarczych; wyrażanie zgody na przystÄ…pienie do spóÅ‚ki, bÄ…dź wystÄ…pienie z niej; dokonywanie corocznej oceny caÅ‚oksztaÅ‚tu dziaÅ‚alnoÅ›ci Fundacji; zatwierdzanie regulaminów wewnÄ™trznych; ustalanie wynagrodzeÅ„ ZarzÄ…du Fundacji;