sFAS – Szkoleniowe Forum Aktywności Studenckiej

sFAS – Szkoleniowe Forum AktywnoÅ›ci StudenckiejWyjazd szkoleniowy - Forum AktywnoÅ›ci Studenckiej jest projektem majÄ…cym na celu zwiÄ™kszenie kompetencji studentów zarzÄ…dzajÄ…cych podmiotami studenckimi, które sÄ… zarejestrowane w rejestrze Rektora Politechniki WrocÅ‚awskiej. Oprócz integracji Å›rodowiska kóÅ‚ naukowych, agend kultury oraz organizacji studenckich, szkolenia pozwalajÄ… zdobyć wiedzÄ™ i umiejÄ™tnoÅ›ci przydatne w dziaÅ‚alnoÅ›ci studenckiej i prowadzeniu organizacji opartych na wolontariacie.


PomysÅ‚ organizacji tego typu wyjazdu wypÅ‚ynÄ…Å‚ od samych studentów zarzÄ…dzajÄ…cych organizacjami studenckimi. InicjatywÄ™ podjÄ…Å‚ SamorzÄ…d Studencki, DziaÅ‚ Studencki oraz Fundacja MANUS, a wspólne zaangażowanie przyczyniÅ‚o siÄ™ do zorganizowania w 2011 roku pierwszego szkoleniowego Forum AktywnoÅ›ci Studenckiej.

Obecnie sFAS odbywa siÄ™ cyklicznie na przeÅ‚omie listopada i grudnia, w niezmienionej formule: 3 grupy po 20 osób szkolÄ… siÄ™ przez caÅ‚y wyjazd m.in. z zakresu:

oraz inne szkolenia przygotowywane na kolejne edycje.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE sFAS 2015Przy organizacji sFASu wspóÅ‚pracujemy z:
- pracownikami Politechniki Wrocławskiej
- zespoÅ‚em trenerów dziaÅ‚ajÄ…cym przy SamorzÄ…dzie Studentów Politechniki Warszawskiej.

 

 

 

Organizatorzy:

 

ZPS


Profil Forum Aktywności Studenckiej na Facebooku