Sprawozdania

Członkostwo w DFOP

MajÄ…c na uwadze profesjonalizm dziaÅ‚aÅ„ oraz dążenie do realizacji celów statutowych, Fundacja MANUS doÅ‚Ä…czyÅ‚a do DolnoÅ›lÄ…skiej Federacji Organizacji PozarzÄ…dowych. Tym samym, Fundacja Manus bÄ™dzie wspóÅ‚pracować z organizacjami na terenie caÅ‚ego województwa, poprzez m.in.  wymianÄ™ informacji, doÅ›wiadczeÅ„, a także inicjowanie i budowanie pÅ‚aszczyzny wspólnych dziaÅ‚aÅ„.
 

DolnoÅ›lÄ…ska Federacja Organizacji PozarzÄ…dowych  (DFOP) jest zwiÄ…zkiem stowarzyszeÅ„ i dziaÅ‚a na rzecz organizacji pozarzÄ…dowych Dolnego ÅšlÄ…ska. Federacja powstaÅ‚a 17 maja 2004 roku we WrocÅ‚awiu z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarzÄ…dowego. Obecnie zrzesza 159 organizacji pozarzÄ…dowych.