WDS

 

W ciÄ…gu ostatnich kilkunastu lat aktywność studencka na Politechnice WrocÅ‚awskiej znacznie wzrosÅ‚a. Dodatkowo, przepisy prawa zwiÄ…zane z wydatkowaniem Å›rodków publicznych, które to wÅ‚aÅ›nie uczelnia przekazuje na rzecz dziaÅ‚alnoÅ›ci studenckiej, zostaÅ‚y rozbudowane i dla wielu studentów sÄ… po prostu niezrozumiaÅ‚e.
 

W zwiÄ…zku z tym, Fundacja MANUS wychodzi z inicjatywÄ…, jakÄ… jest Wsparcie DziaÅ‚alnoÅ›ci Studenckiej. W jej ramach studenci reprezentujÄ…cy podmioty studenckie uzyskajÄ… informacje o tym, jak zrealizować swój pomysÅ‚, korzystajÄ…c ze wsparcia Politechniki WrocÅ‚awskiej. 
 

PodstawÄ… naszej aktywnoÅ›ci sÄ… spotkania z aktywistami studenckimi, którzy chÄ™tnie podzielÄ… siÄ™ z Wami swoim doÅ›wiadczeniem i wiedzÄ…. Zapraszamy również na specjalnie przygotowane dla Was szkolenia  o tematyce wspierajÄ…cej rozwój dziaÅ‚alnoÅ›ci studenckiej.


 

 

Konsultacje Fundacji
 

WychodzÄ…c naprzeciw potrzebom organizacji, wraz z nowym rokiem Fundacja rozpoczyna prowadzenie konsultacji. Każdy zainteresowany poradÄ… w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci studenckiej może uzyskać pomoc doÅ›wiadczonego dziaÅ‚acza Fundacji, a także nawiÄ…zać wspóÅ‚pracÄ™ w zakresie organizacji wydarzenia. Spotkania odbywajÄ… siÄ™ w Studenckim Centrum Wolontariatu. Doradzamy, pomagamy, a jeÅ›li trzeba - prowadzimy projekty, by Wasz pomysÅ‚ osiÄ…gnÄ…Å‚ sukces! 
Terminy spotkań można znaleźć na stronie SCW.

 

Ludzie:
 

Anita Pelak - absolwentka wydziaÅ‚u W-9 oraz studentka ZarzÄ…dzania na W-8, przewodniczÄ…ca Sekcji Juwenaliowej 2016 oraz wieloletnia koordynatorka projektów Fundacji MANUS; udziela wsparcia w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i przy rozliczaniu przedsiÄ™wzięć.

 

Maksymilian Å»urman - student Energetyki na Politechnice WrocÅ‚awskiej. Aktywny dziaÅ‚acz spoÅ‚eczny od 2010 roku, uczestniczÄ…cy w projektach na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Od niedawna zajmujÄ…cy siÄ™ szkoleniami w organizacji i poza niÄ…. DziaÅ‚acz w studenckim kole naukowym, obecnie próbujÄ…cy poÅ‚Ä…czyć to z nowymi wyzwaniami w zarzÄ…dzie fundacji. udziela wsparcia w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i przy rozliczaniu przedsiÄ™wzięć.

 

Kontakt:

JeÅ›li macie pytania, przygotowujecie jakÄ…Å› imprezÄ™ i chcecie jÄ… skonsultować, bÄ…dź nawiÄ…zać wspóÅ‚pracÄ™, możecie również kierować maile na adres wds@manus.pl.