Działalność Fundacji

Fundacja dziaÅ‚a w wielu dziedzinach zwiÄ…zanych ze studiowaniem na Politechnice WrocÅ‚awskiej. Staramy siÄ™ realizować wszystkie cele statutowe powierzone nam przez zaÅ‚ożycieli w 1995 roku wraz z wprowadzanymi później zmianami.


Aby przedstawić obszar naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci i powiÄ…zać go z konkretnymi dziaÅ‚aniami, przedstawiamy spis celów statutowych Fundacji z podpisanymi projektami i agendami odpowiadajÄ…cymi tym celom:


1. Poprawa zaplecza socjalno-bytowego dla studentów:

 

2. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia, poÅ›rednictwo pracy dla studentów i absolwentów


3. Inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury studenckiej

 

4. Organizowanie studenckiego i pracowniczego ruchu naukowego, kulturalnego i rozwój naukowych kontaktów studentów i pracowników naukowych z innymi Å›rodowiskami akademickimi w kraju i za granicÄ…


5. Wspieranie działalności turystycznej


6. Poprawa stanu zdrowia studentów poprzez rozszerzanie i rozwijanie akademickiej bazy sportowej i medycznej


7. Likwidowanie barier w dostÄ™pie do edukacji chorych i niepeÅ‚nosprawnych studentów, absolwentów i pracowników


8. DziaÅ‚alność na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów i absolwentów


Spis zawiera dziaÅ‚ania z 2013 roku i pierwszej poÅ‚owy 2014 roku.