Zbieraj 1% podatku na cele organizacji studenckiej!

Zapraszamy koÅ‚a naukowe i organizacje studenckie realizujÄ…ce zadania z obszaru pożytku publicznego do organizacji kampanii, której celem bÄ™dzie przekazanie 1% podatku na szczególny cel. AkcjÄ™ organizujÄ… Fundacja Manus wraz z FundacjÄ… Rozwoju Politechniki WrocÅ‚awskiej. 

Do takich działań należą m.in.:

- dziaÅ‚alność na rzecz osób niepeÅ‚nosprawnych, 
- dziaÅ‚alność wspomagajÄ…ca rozwój techniki, wynalazczoÅ›ci i innowacyjnoÅ›ci oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiÄ…zaÅ„ technicznych w praktyce gospodarczej, 
-nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- ekologii i ochrony zwierzÄ…t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
- promocji i organizacji wolontariatu.

PozostaÅ‚e dziaÅ‚ania wymienione sÄ… w ustawie dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie lub na Wikipedii: link

Kontakt w tej sprawie: wds@manus.pl, nr tel.: 661 927 408.