Zarząd Fundacji Manus

Zadania i obowiązki:

 • kierowanie działalnością Fundacji;
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwa, władz samorządowych, służb publicznych, a także osób fizycznych i prawnych w kraju bądź za granicą;
 • tworzenie i znoszenie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadzorowanie ich działalności;
 • ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji oprócz Zarządu Fundacji;
 • opracowywanie regulaminów jednostek prowadzących działalność gospodarczą; opracowywanie planów działalności Fundacji;
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji i jej stanu majątkowego za rok bieżący oraz za cały okres kadencji;
 • załatwianie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

ZUZANNA HAZUBSKA

Prezes Zarządu


KAROLINA REBZDA

Wiceprezes Zarządu


ŁUKASZ ŚWIERCZYŃSKI

Wiceprezes Zarządu


SZYMON POŁCZYŃSKI

Członek Zarządu


JOANNA TOMASZEWSKA

Członkini Zarządu


Rada Fundacji MANUS

Zadania i obowiązki:

 • wybór prezesa Zarządu Fundacji oraz zatwierdzanie członków Zarządu;
 • odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu, nadzorowanie wszystkich dziedzin pracy Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych;
 • sprawdzanie zgodności z prawem i niniejszym Statutem działań podejmowanych przez Zarząd i podlegające mu jednostki organizacyjne;
 • zatwierdzanie planów rzeczowo – finansowych działalności Fundacji sporządzonych przez Zarząd; przyjmowanie sprawozdań z pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznego bilansu finansowego;
 • udzielanie na tej podstawie absolutorium dla Zarządu; kontrolowanie stanu majątkowego i wyników ekonomicznych Fundacji oraz jej wyodrębnionych jednostek gospodarczych;
 • wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, bądź wystąpienie z niej;
 • dokonywanie corocznej oceny całokształtu działalności Fundacji;
 • zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych; ustalanie wynagrodzeń Zarządu Fundacji;

Skład:

 • dr inż. Jacek Lamperski –  Przewodniczący Rady

 • Filip Ogonowski – Wiceprzewodniczący Rady

 • mgr inż. Michał Skalny – Wiceprzewodniczący Rady

 • prof. Jerzy Jasieńko

 • mgr Michał Bocian

 • Magdalena Grzegorzewska

 • Kacper Pietrzyk