Fundusze

KONFERENCJA: Innoshare 2016

Poniedziałek, 13. czerwca 2016
Co robi Polska aby stać siÄ™ jednym ze Å›wiatowych centrów innowacji? Jak skutecznie Å‚Ä…czyć naukÄ™ z biznesem? Co zrobić aby być innowacyjnym i przedsiÄ™biorczym, komercjalizować efekty swoich badaÅ„? Te i inne pytania zadadzÄ… sobie po raz kolejny organizatorzy i uczestnicy II Kongresu Polski Innowacyjnej „INNOSHARE 2016” już 24 i 25 czerwca w Centrum ZarzÄ…dzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
 
 
Tegorocznym smaczkiem konferencji bÄ™dÄ… także nagrody wrÄ™czone przez FundacjÄ™ Polska Innowacyjna dla firm, które w szczególny sposób wspóÅ‚pracujÄ… z naukÄ… i rozwijajÄ… innowacyjność mÅ‚odych Polaków. UdziaÅ‚ w wydarzeniu jest bezpÅ‚atny. Wszystkich zainteresowanych rozwojem innowacji w Polsce serdecznie zapraszamy!
 
Zapisy TRWAJÄ„! do 22 Czerwca 2016, 20:00
Zapraszamy do rejestracji: https://innoshare2016.evenea.pl/ 
Więcej informacji na stronie: http://innoshare.pl/
Wydarzenie na FB: http://bit.ly/InnoShare2016
Organizator- Fundacja Polska Innowacyjna : www.polandinnovative.com 
czytaj więcej

STYPENDIUM: Studencki Program Stypendialny Miasta Wrocławia

Poniedziałek, 06. czerwca 2016

UrzÄ…d Miejski WrocÅ‚awia przygotowaÅ‚ wÅ‚asny program stypendialny studiów doktoranckich. ZgÅ‚oszenia przyjmowane bÄ™dÄ… przez portal WrocÅ‚awskiego Centrum Akademickiego. 

 

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
- O stypendium mogą ubiegać się doktoranci studiujący we Wrocławiu:
- na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych;
w placówkach naukowych prowadzÄ…cych studia doktoranckie.
 
Okres pobierania stypendium
Stypendia przyznawane sÄ… doktorantowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesiÄ™cy. Zmiana zakresu studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania siÄ™ o stypendium.
 
Zasadniczym kryterium do uzyskania stypendium przez doktorantów sÄ… wybitne osiÄ…gniÄ™cia w dziedzinach wiedzy odpowiadajÄ…cych szeÅ›ciu kategoriom stypendialnym:
  • stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
  • stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych;
  • stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
  • stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk spoÅ‚ecznych i humanistycznych;
  • stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki;
  • stypendium im. Jana Mozrzymasa: w zakresie badaÅ„ interdyscyplinarnych.
Internetowa rejestracja wniosków odbywać siÄ™ bÄ™dzie w terminie do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego.
Więcej na: link na Biuletyn Informacji Publicznej UM Wrocław
czytaj więcej

PROGRAM: Climate-KIC Accelerator Programme

Poniedziałek, 06. czerwca 2016

Program grantowy dla pomysÅ‚odawców oraz start-upów. Climate-KIC Accelerator Programme jest najwiÄ™kszym europejskim programem grantowym dla pomysÅ‚ów biznesowych w nastÄ™pujÄ…cych obszarach tematycznych:  ochrona Å›rodowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywnoÅ›ci, odnawialne źródÅ‚a energii, budownictwo ekologiczne i branżach pokrewnych.

 

 

Program przeznaczony jest dla:
 
ï‚·         poczÄ…tkujÄ…cych firm (MÅšP istniejÄ…ce do 3 lat),
ï‚·         osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych (planujÄ…cych w ramach programu rozpocząć dziaÅ‚alność gospodarczÄ…),
ï‚·         zespoÅ‚ów badawczych (planujÄ…cych skomercjalizować swojÄ… wiedzÄ™ w formie spóÅ‚ki typu spin-off, spin-out).
 
 
Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to 20 tys. EUR. Granty wypÅ‚acane sÄ… w formie zaliczki. Finalista programu otrzymuje również możliwość udziaÅ‚u w wydarzeniu Venture Competition, które w 2016r. OdbÄ™dzie siÄ™ we Frankfurcie w trakcie Festiwalu Innowacji. W 2015r. finaliÅ›ci programu walczyli o nagrody finansowe o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 65 000 EUR.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 13 czerwca 2016 r.
Więcej na: www.darr.pl
czytaj więcej

KONKURS: Why StartUp a Business?

Poniedziałek, 11. kwietnia 2016

Konkurs skierowany jest do osób, które myÅ›lÄ… o zaÅ‚ożeniu lub rozwoju wÅ‚asnej firmy. Zapraszamy przedsiÄ™biorczych i kreatywnych studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Do udziaÅ‚u w konkursie mogÄ… zgÅ‚aszać siÄ™ zarówno osoby, które dopiero planujÄ… rozpocząć dziaÅ‚alność gospodarczÄ…, jak i poczÄ…tkujÄ…cy przedsiÄ™biorcy chcÄ…cy rozwinąć wÅ‚asny biznes.

 

 

Wystarczy opisać swój pomysÅ‚ w formie skróconego biznesplanu i zÅ‚ożyć dokument w formie papierowej zgodnie z zapisami regulaminu konkursu na adres: WrocÅ‚awski Park Technologiczny S.A., ul. DuÅ„ska 9, 54-427 WrocÅ‚aw, Sekretariat (budynek Delta) z dopiskiem: „Konkurs na biznesplan „Why Start Up a Business?”. WczeÅ›niej warto wziąć udziaÅ‚ w warsztatach Design Thinking, podczas których można poznać ciekawych ludzi i razem z nimi opracować strategiÄ™ biznesowÄ….

Trzy najlepsze projekty otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wysokości 10 000 zł oraz bony o łącznej wartości 5 000 zł na realizację usług świadczonych w WPT.

 

Więcej na: www.konkurs.startupwro.pl

Nabór trwa! do 31 maja!

czytaj więcej

Przeglądasz strony: 1 - 4 z 131

następna › ostatnia »