Wydarzenia

Dni Aktywności Studenckiej

10 listopada 2016

DAS to najwiÄ™kszy festiwal studenckiej aktywnoÅ›ci. Tradycja Dni AktywnoÅ›ci Studenckiej siÄ™ga koÅ„cówki XX wieku – z wystawy, na której prezentowaÅ‚o siÄ™ kilkanaÅ›cie podmiotów studenckich uczyniliÅ›my prawdziwe Å›wiÄ™to studenckiej pomysÅ‚owoÅ›ci, energii i zapaÅ‚u. TradycjÄ… Politechniki WrocÅ‚awskiej staÅ‚o siÄ™, że co semestr spotykamy siÄ™ w C-13, by pokazać, że studia sÄ… czasem na realizacjÄ™ swoich pomysÅ‚ów, speÅ‚niania siÄ™ i rozwijania swoich pasji, a także, że uczelnai żyje w studenckim rytmie.

Podczas wystawy studenci prezentujÄ… swojÄ… dziaÅ‚alność oraz zachÄ™cajÄ… do wspóÅ‚dziaÅ‚ania w ramach organizacji studenckich, kóÅ‚ naukowych, mediów studenckich oraz agend kultury. Koledzy poznajÄ… osiÄ…gniÄ™cia aktywistów, znajdujÄ… swojÄ… Å›cieżkÄ™ rozwoju i spotykajÄ… organizacje, z którymi chcieliby wspóÅ‚pracować. DAS to wyzwanie do przyjaznej konkurencji i zaktywizowania czÅ‚onków. To także okazja do nawiÄ…zania wspóÅ‚pracy miÄ™dzy organizacjami dziaÅ‚ajÄ…cymi na PWr i integracji Å›rodowiska studenckiego. W wystawie biorÄ… udziaÅ‚ bezpÅ‚atnie studenckie podmioty zarejestrowane na Uczelni i zaproszeni goÅ›cie.

Poza targami w C-13 organizujemy kilkanaÅ›cie szkoleÅ„, których misjÄ… jest rozwijanie studentów, ich zainteresowaÅ„, a także profesjonalizacja dziaÅ‚aÅ„ organizacji studenckich. PoczÄ…tek semestru to dobra okazja, by przygotować sie do pracy przez kolejne miesiÄ…ce.

Przy okazji DASu nagÅ‚aÅ›niamy także pomysÅ‚y samych studentów. Chcemy, by gÅ‚oÅ›no byÅ‚o o tym, co dzieje siÄ™ w najbliższych tygodniach: szkolenia, wystawy, pokazy, wykÅ‚ady i akcje – jednym sÅ‚owem wszystko, co wpisuje siÄ™ w ideÄ™ imprezy, może liczyć na nasze wsparcie.

Przygotowania do DASu pozwalajÄ… nam – organizatorom – poznać blisko podmioty studenckie, również te wÅ‚aÅ›nie powstajÄ…ce. TÄ… wiedzÄ… dzielimy siÄ™ w Informatorze DziaÅ‚alnoÅ›ci Studenckiej.

Dni Aktywności Studenckiej organizują Fundacja MANUS i Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej.


WiÄ™cej informacji na stronie: 
www.das.manus.pl

 

 

 

czytaj więcej

XXVI Akademickie Targi Pracy

08-09 listopada 2016

 

To już 26. Edycja Akademickich Targów Pracy, sztandarowego projektu Fundacji Manus i Biura Karier Politechniki WrocÅ‚awskiej, odbywajÄ…cego siÄ™ na poczÄ…tku każdego semestru.

Każdy z dwóch dni Akademickich Targów Pracy przyciÄ…ga tysiÄ…ce studentów i absolwentów zainteresowanych rozwojem swojej kariery zawodowej. DziÄ™ki Akademickim Targom Pracy majÄ… oni szybki i bezpoÅ›redni dostÄ™p do najnowszych ofert praktyk, pracy i staży oraz do informacji dotyczÄ…cych wymagaÅ„ stawianych w procesie rekrutacyjnym.

Dla przedsiÄ™biorców jest to niepowtarzalna okazja do bezpoÅ›redniego kontaktu ze studentami Politechniki WrocÅ‚awskiej oraz możliwość wypromowania swojej marki na jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju.

Uczestnictwo w Akademickich Targach Pracy to korzyÅ›ci dla każdej ze stron. Skrócenie dystansu pomiÄ™dzy przedstawicielem firmy a osobÄ… zainteresowanÄ… aplikacjÄ… na konkretne stanowisko owocuje szybszÄ… informacjÄ… zwrotnÄ… oraz lepszym rozeznaniem rynku zarówno wÅ›ród pracodawców jak i potencjalnych pracowników.

Kolejne Akademickie Targi Pracy odbÄ™dÄ… siÄ™ już 8 i 9 listopada 2016 roku w godzinach 9:30 – 16:00 w budynku C-13, Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki WrocÅ‚awskiej, znajdujÄ…cym siÄ™ przy Wybrzeżu WyspiaÅ„skiego 23 – 25. Wydarzeniu towarzyszyć bÄ™dÄ… dodatkowe atrakcje, takie jak szkolenia czy konkursy, także te odbywajÄ…ce siÄ™ przed wydarzeniem na naszym fanpage’u, jednak to obecność przedstawicieli okoÅ‚o 80 wiodÄ…cych na rynku firm jest tym, co najbardziej przyciÄ…ga odwiedzajÄ…cych.

 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie:

www.atp.pwr.edu.pl

czytaj więcej

Piknik Rodzinny PWr - Studenci Dzieciakom!

28 maja 201628 maja 2016 na wybrzeżu przy Politechnice WrocÅ‚awskiej odbÄ™dzie siÄ™ Odra River Cup. W zwiÄ…zku z tym wydarzeniem, a także zbliżajÄ…cym siÄ™ dniem dziecka mamy przyjemność zaprosić PaÅ„stwa już po raz piÄ…ty na Piknik Rodzinny Politechniki WrocÅ‚awskiej- Studenci Dzieciakom. Na ten dzieÅ„, wolontariusze z kóÅ‚ naukowych i organizacji studenckich przygotowali szereg atrakcji dla najmÅ‚odszych przedstawicieli spoÅ‚ecznoÅ›ci Politechniki, czyli dzieci pracowników, doktorantów i wykÅ‚adowców naszej uczelni.

 
czytaj więcej