Statut Fundacji Manus

STATUT FUNDACJI “MANUS”

Tekst jednolity przyjęty przez Radę Fundacji “MANUS” uchwałą RFM nr 14/2015 w dniu 17 grudnia 2015 roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Z inicjatywy Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej, Piotr Grobelny, Olga Ilnicka, Michał Ilnicki, Maciej Małuszek i Tadeusz Pastuszak oraz Politechnika Wrocławska, pragnąc w jak najszerszym zakresie wykorzystywać siły i zdolności twórcze społeczności akademickiej oraz zapewniać rozwój materialnej i intelektualnej egzystencji studentom i absolwentom, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14.03.1995 r. we Wrocławiu ustanowili Fundację na rzecz Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej pod nazwą Fundacja „MANUS”, zwaną dalej Fundacją.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
 4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 5. Fundacja może współpracować z innymi fundacjami w kraju i za granicą.
 6. Ministrem właściwym do spraw Fundacji jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

CELE FUNDACJI

§ 2

 1. Celem Fundacji jest:
  1. Poprawa zaplecza socjalno-bytowego wykorzystywanego przez studentów i doktorantów;
  2. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia, pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów;
  3. Inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury studenckiej;
  4. Organizowanie studenckiego, doktoranckiego i pracowniczego ruchu naukowego, kulturalnego  i rozwój naukowych kontaktów studentów, doktorantów i pracowników naukowych z innymi środowiskami akademickimi w kraju i za granicą;
  5. Wspieranie działalności turystycznej środowiska akademickiego, a w szczególności krajowego i zagranicznego studenckiego ruchu turystycznego;
  6. Poprawa stanu zdrowia studentów i doktorantów poprzez rozszerzenie i rozwijanie akademickiej bazy sportowej i medycznej.
  7. Likwidowanie barier w dostępie do edukacji chorych i niepełnosprawnych studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników.
  8. Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów, doktorantów  i absolwentów.
  9. Pobudzanie   i           kreowanie         postaw przedsiębiorczych,         w         szczególności     wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez społeczność Politechniki Wrocławskiej.
  10. Promocja nauk ścisłych zachęcająca nowe osoby do włączania się w społeczność Politechniki Wrocławskiej.
  11. Edukacja młodzieży szkolnej i akademickiej.
  12. Upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia, podnoszenie sprawności fizycznej oraz zachęcanie dzieci i młodzieży oraz społeczności akademickiej do aktywnego i zdrowego trybu życia.
  13. Rozwijanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży szkolnej i społeczności akademickiej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prowadzenie domów studenckich, stołówek studenckich i klubów studenckich;
  2. Organizowanie festiwali, imprez artystycznych, sportowych, turystycznych i promocji artystów;
  3. Organizowanie seminariów, konkursów, konferencji i innych imprez naukowych;
  4. Dofinansowywanie i wspomaganie wymiany krajowej i zagranicznej studentów, finansowanie praktyk krajowych i zagranicznych;
  5. Dofinansowywanie działalności naukowej pracowników naukowych i studentów poprzez finansowanie badań i eksperymentów naukowych;
  6. Propagowanie osiągnięć naukowych Politechniki Wrocławskiej w kraju i za granicą;
  7. Gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych przeznaczonych do realizacji celów statutowych;
  8. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi w kraju  i za granicą działającymi w zakresie objętym celami fundacji;
  9. Pomoc finansowa samorządowi studenckiemu w realizacji celów Fundacji;
  10. Fundowanie stypendiów dla wyróżniających się studentów i pracowników naukowych;
  11. Prowadzenie pośrednictwa w pozyskiwaniu miejsc zamieszkania dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych;
  12. Organizowanie staży i praktyk dla studentów i absolwentów;
  13. Pozyskiwanie środków i inne działania na rzecz kształcenia ustawicznego;
  14. Opiekę dzienną nad dziećmi w wieku do lat 3 studentów i pracowników uczelni;
  15. Upowszechnianie form kultury fizycznej, wdrażających nawyki czynnego wypoczynku oraz umiejętności jego organizowania;
  16. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w środowisku szkolnym i akademickim;
  17. Promowanie sportu, rekreacji, turystyki i zdrowego stylu życia.

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 3

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2000,- zł (dwa tysiące złotych), z czego kwotę 1000,- zł (tysiąc złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą oraz środki i składniki majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej.
 2. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. spadków, zapisów, darowizn, subwencji, dotacji i wszelkiego rodzaju innych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
  2. dochody z działalności gospodarczej;
  3. wpływy z kwest i zbiórek organizowanych przez Fundację;
  4. odsetki bankowe;
  5. inne dochody;
 3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w §3, ust.2, pkt1 powinno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych; w takich przypadkach mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 4

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, a zasady tej działalności i jej zakres określa załącznik do niniejszego Statutu.
 2. Działalność, o której mowa w §4 ust.1, może być prowadzona poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Fundacji (np. zakład), bądź bezpośrednio przez samą Fundację.

ORGANY FUNDACJI

§ 5

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 6

 1. Rada Fundacji jest jej naczelnym organem stanowiącym i pełni funkcje nadzorczo-kontrolne.
 2. Radę Fundacji tworzą:
  1. czterej przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej powoływani przez Rektora;
  2. trzej przedstawiciele studentów powoływani przez Zarząd Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej;
 3. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących, w tym co najmniej jednego studenta.
 4. O utracie lub pozbawieniu mandatu członka Rady Fundacji decyduje Rektor – w przypadku przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej oraz Zarząd Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej – w przypadku przedstawicieli studentów.
  1. Rada Fundacji powoływana jest na kadencję odpowiadającą kadencji Rektora Politechniki Wrocławskiej. Z chwilą upływu kadencji Rady wszyscy jej członkowie tracą mandat;
  2. Rada Fundacji pracuje w oparciu o własny regulamin i plan posiedzeń. Zebrania Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku;
  3. Przedstawicielem Zarządu Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej może być jedynie student Politechniki Wrocławskiej. Ukończenie studiów, skreślenie z listy studentów i inne zdarzenia powodujące utratę statutu studenta skutkują utratą mandatu w Radzie;
 1. Zebranie członków Rady Fundacji jest władne do podejmowania uchwał jeżeli w zebraniu uczestniczy co najmniej 4 członków Rady Fundacji.
 2. Zebrania Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący lub jeden z wiceprzewodniczących z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek:
  1. co najmniej dwóch członków Rady;
  2. prezesa Zarządu lub co najmniej dwóch członków Zarządu;
 3. Rada Fundacji może powoływać eksperckie komisje stałe lub doraźne pełniące funkcje doradcze albo kontrolne z udziałem osób biegłych w problematyce, dla której daną komisję powołano.
 4. Do uprawnień Rady Fundacji – oprócz kompetencji wymienionych w innych miejscach Statutu – należy:
  1. wybór prezesa Zarządu Fundacji, który proponuje pozostałych członków Zarządu, a zatwierdza ich Rada Fundacji;
  2. odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego;
  3. nadzorowanie wszystkich dziedzin pracy Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych;
  4. sprawdzanie zgodności z prawem i niniejszym Statutem działań podejmowanych przez Zarząd  i podlegające mu jednostki organizacyjne;
  5. zatwierdzanie planów rzeczowo – finansowych działalności Fundacji sporządzonych przez Zarząd;
  6. przyjmowanie sprawozdań z pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznego bilansu finansowego; udzielanie na tej podstawie absolutorium dla Zarządu;
  7. kontrolowanie stanu majątkowego i wyników ekonomicznych Fundacji oraz jej wyodrębnionych jednostek gospodarczych;
  8. wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, bądź wystąpienie z niej;
  9. dokonywanie corocznej oceny całokształtu działalności Fundacji;
  10. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych;
  11. ustalanie wynagrodzeń Zarządu Fundacji;
  12. wypełnianie innych powinności wynikających ze Statutu oraz regulaminów, o których mowa w §6 ust.9 pkt.10);
 1. Decyzje i uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.
 2. Decyzje personalne, a w szczególności powołanie Zarządu Fundacji oraz zmiany składu Zarządu Fundacji przed upływem kadencji, zapadają większością 4/7 statutowego składu Rady.
 3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje honorowo. Przysługuje im jednak zwrot poniesionych kosztów podróży i noclegów.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 7

 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, kierującym całokształtem bieżącej działalności  i zarządzającym majątkiem Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 3 i co najwyżej 5 członków:
  1. Prezesa wybieranego przez Radę Fundacji;
  2. Członków wybieranych przez Radę Fundacji spośród kandydatów przedstawionych Radzie przez Prezesa;
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji.
 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata licząc od daty ukonstytuowania się. Po tym okresie Zarząd działa nadal, aż do czasu wybrania nowego Zarządu przez Radę Fundacji.
 5. Zarząd wybiera spośród siebie dwóch zastępców Prezesa.
 6. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:
  1. kierowanie działalnością Fundacji;
  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwa, władz samorządowych, służb publicznych, a także osób fizycznych i prawnych w kraju bądź za granicą;
  3. tworzenie i znoszenie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadzorowanie ich działalności;
  4. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji oprócz Zarządu Fundacji;
  5. opracowywanie regulaminów jednostek prowadzących działalność gospodarczą;
  6. opracowywanie planów działalności Fundacji;
  7. przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji i jej stanu majątkowego za rok bieżący oraz za cały okres kadencji;
  8. załatwianie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji;
 7. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezes lub Zastępca.
 8. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju.
 9. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu wakat uzupełnia się w trybie przewidzianym  w §6, ust.9, pkt1,2,  przy czym kadencja nowo powołanego członka Zarządu trwa do końca kadencji całego Zarządu.
 10. Decyzja i uchwały Zarządu Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

PRAWA OFIARODAWCÓW

§ 8

 1. Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do Księgi Dobroczyńców Fundacji.
 2. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Rada przyznaje Medal Fundacji wraz  z dyplomem honorowym.
 3. Wzór medalu określa Rada Fundacji.

ZMIANA STATUTU

§ 9

 1. Statut Fundacji może być zmieniony w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej w głosowaniu jawnym  w trybie § 6 ust. 6 większością 4/7 statutowego składu Rady.
 2. Z inicjatywą zmiany Statutu może wystąpić Rada lub Zarząd Fundacji z zachowaniem trybu przewidzianego w Ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 1991 roku poz.203).

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 10

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (jednolity tekst Dz.U.Nr 46 z 1991 roku, poz.203).
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek własny lub Zarządu Fundacji.
 3. Uchwałę o likwidacji Fundacji Rada podejmuje w trybie § 6 ust. 6 większością 4/7 statutowego składu Rady.
 4. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu, chyba że w uchwale o likwidacji Rada wyznaczyła inne osoby do tego zadania. Wynagrodzenie likwidatorów określa Rada Fundacji i obciąża ono majątek Fundacji.
 5. Likwidatorzy podejmują czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zamykają jej bieżące sprawy, ściągają wierzytelności i wypełniają zobowiązania.
 6. W granicach czynności wymienionych w §10 ust.5 likwidatorzy mają prawo reprezentowania Fundacji. Ograniczenia tego zakresu działania likwidatorów nie mają skutku prawnego wobec osób trzecich.
 7. Cały majątek Fundacji pozostały po jej zlikwidowaniu i zamknięciu rozliczeń podlega przekazaniu na rzecz Politechniki Wrocławskiej z przeznaczeniem na cele studenckie.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11

Każdy fundator, o ile wyrazi taką wolę, może brać udział w zebraniach Rady Fundacji z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnioną osobę.