Zarząd Fundacji Manus

Zadania i obowiązki:

 • kierowanie działalnością Fundacji;
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwa, władz samorządowych, służb publicznych, a także osób fizycznych i prawnych w kraju bądź za granicą;
 • tworzenie i znoszenie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadzorowanie ich działalności;
 • ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji oprócz Zarządu Fundacji;
 • opracowywanie regulaminów jednostek prowadzących działalność gospodarczą; opracowywanie planów działalności Fundacji;
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji i jej stanu majątkowego za rok bieżący oraz za cały okres kadencji;
 • załatwianie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

ZUZANNA MIESZKOWSKA

Prezes Zarządu


ŁUKASZ
ŚWIERCZYŃSKI

Wiceprezes Zarządu


JOANNA TOMASZEWSKA

Wiceprezeska Zarządu


SZYMON POŁCZYŃSKI

Członek Zarządu


Rada Fundacji MANUS

Zadania i obowiązki:

 • wybór prezesa Zarządu Fundacji oraz zatwierdzanie członków Zarządu;
 • odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu, nadzorowanie wszystkich dziedzin pracy Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych;
 • sprawdzanie zgodności z prawem i niniejszym Statutem działań podejmowanych przez Zarząd i podlegające mu jednostki organizacyjne;
 • zatwierdzanie planów rzeczowo – finansowych działalności Fundacji sporządzonych przez Zarząd; przyjmowanie sprawozdań z pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznego bilansu finansowego;
 • udzielanie na tej podstawie absolutorium dla Zarządu; kontrolowanie stanu majątkowego i wyników ekonomicznych Fundacji oraz jej wyodrębnionych jednostek gospodarczych;
 • wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, bądź wystąpienie z niej;
 • dokonywanie corocznej oceny całokształtu działalności Fundacji;
 • zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych; ustalanie wynagrodzeń Zarządu Fundacji;

Skład:

 • dr inż. Jacek Lamperski –  Przewodniczący Rady

 • Filip Ogonowski – Wiceprzewodniczący Rady

 • mgr inż. Michał Skalny – Wiceprzewodniczący Rady

 • prof. Jerzy Jasieńko

 • mgr Michał Bocian

 • Magdalena Grzegorzewska

 • Kacper Pietrzyk