Ubezpieczenia dla społeczności PWr

Strona Główna  /  Projekty  /  Ubezpieczenia

Ubezpiecz się!

KUP online

Ubezpieczenie kupisz

Przez Internet

Ubezpieczenia dla społeczności PWr można kupić
w sklepie internetowym Polibudka.pl

Ubezpiecznie - czyli koło ratunkowe

Jesteś świeżakiem we Wrocławiu? Oferowane przez nas ubezpieczenia zapewniają bufor finansowy w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń podczas zajęć laboratoryjnych, praktyk i innych sytuacji w studenckim życiu.

25 zł
Ubezpieczenie NNW
 • Suma ubezpieczenia: 15 000 zł
 • Ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Wrocławskiej
45 zł
Ubezpieczenie NNW
 • Suma ubezpieczenia: 25 000 zł
 • Ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Wrocławskiej
20 zł
Ubezpiecznie OC
 • Suma ubezpieczenia: 20 000 zł
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • Dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Wrocławskiej

Oferta ubezpieczenia NNW dla społeczności PWr

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

 1. nieszczęśliwych wypadków,
 2. zawału serca,
 3. krwotoku śródczaszkowego,
 4. obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń  objętych umową ubezpieczenia, o których mowa powyżej niezależnie od miejsca i chwili zajścia nieszczęśliwych wypadków  zdarzeń, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że zaszły w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Wysokość składki Suma Ubezpieczenia
25zł 15 000 zł
45zł 25 000 zł
50zł 30 000 zł

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

 • Studenci
 • Doktoranci
 • Uczestnicy obozów studenckich oraz praktyk
 • Kadra i pracownicy Politechniki Wrocławskiej

Zakres proponowanego ubezpieczenia (Wariant I Ogólnych Warunków Ubezpieczenia)

Świadczenia podstawowe:

 • Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową,
 • Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (zgodnie z zasadą % ubezpieczenia, za % stałego uszczerbku na zdrowiu),
 • Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw niż wymienione w Tabeli 3,4,6,7 (Tabela Nr 5) OWU  – nagłe zatrucia gazami, substancjami chemicznymi, porażenia prądem lub w przypadku wystąpienia urazów ciała wymagających interwencji medycznych połączonych z dalszym leczeniem – jeśli zdarzenia te nie spowodowały trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
 • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • Świadczenia typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Likwidacja szkody odbywa się na podstawie dostarczonej podczas zgłaszania szkody dokumentacji medycznej, a w przypadku braku akceptacji przez ubezpieczonego proponowanej kwoty odszkodowania ubezpieczony kierowany jest na komisję lekarską.

Polisa obowiązuje od następnego dnia po zakupie do końca miesiąca i 11 kolejnych.

Ubezpieczenie NNW ważne jest na całym świecie.

Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec osób trzecich za szkody na osobie lub szkody rzeczowe będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Proponowana składka OC w życiu prywatnym z uwzględnieniem warunków szczególnych:

Wysokość składki Suma Ubezpieczenia
20 zł 20 000 zł

Z zastrzeżeniem § 8 i 9 OWU, ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności szkody wyrządzone:

 1. wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi,
 2. wskutek posiadania lub używania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego,
 3. przez posiadane zwierzęta,
 4. wskutek amatorskiego uprawiania sportu oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i władz uczelni z tytułu wykonywania zawodu

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów za szkody wyrządzone uczniom, wychowankom lub osobom trzecim poprzez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych.

Zakres ochrony obejmuje RP co oznacza, że poza ochroną w ramach zajęć szkolnych odpowiedzialnością objęte są również wypadki powstałe podczas opieki oraz wycieczek i wyjazdów integracyjnych.

Wysokość składki Suma Ubezpieczenia
5 zł 100 000 zł

FAQ

Od kiedy obowiązuje ubezpieczenie i jak długo jest ważne?

Ubezpieczenie, ze względu na to, że jest ubezpieczeniem grupowym,  jest ważne od następnego dnia po zakupie do końca danego miesiąca i przez 11 kolejnych miesięcy. Czyli ubezpieczenie zakupione np. dnia 12.09 obowiązuje od 13.09 i jest ważne do ostatniego dnia sierpnia kolejnego roku .

Jak zgłosić szkodę ?

Aby zgłosić szkodę potrzebny jest numer i seria polisy ubezpieczeniowej, który można otrzymać w Biurze Ubezpieczeń, bądź mailowo pisząc na adres ubezpieczenia@manus.pl.

Znając numer polisy szkodę można zgłosić w siedzibie PZU S.A.

 • na stronie  www.pzu.pl
 • przez telefon – infolinia PZU 0 801 102 102
 • bezpośrednia wizyta w oddziale PZU

Ubezpieczenie WOJAŻER

W celu wykupienia ubezpieczenia WOJAŻER należy napisać wiadomość na e-mail: ubezpieczenia@manus.pl

Wyjeżdżając za granicę, warto pomyśleć o ubezpieczeniu, które pomoże podróżować bezpiecznie i spokojnie. By zaspokoić te właśnie podstawowe potrzeby, przygotowaliśmy ofertę Wojażer. W atrakcyjnej cenie można gwarantować rozwiązanie problemów, które podczas przygód za granicą mogą się pojawić. W kwocie 4,65 zł za dzień: ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu, opieka medyczna w każdym miejscu i pakiet assistance.
Więcej informacji pod adresem: WOJAŻER


Ogólne warunki ubezpieczenia do pobrania [PDF]: